نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

 

آزمایشگاه انتقال حرارت

 

 

 

لیست وسایل آزمایشگاه انتقال حرارت

ردیف

نام دستگاه

تعداد

کاربرد

1

انتقال حرارت جابجایی

1

بررسی انتقال حرارت به شیوه جابجایی آزاد و اجباری

2

انتقال حرارت تشعشعی

2

بررسی تشعشع حرارتی و تشعشع نور

3

انتقال حرارت هدایت سیال

1

بررسی نحوه انتقال حرارت هدایتی در سیالات

4

انتقال حرارت هدایت جامدات

1

تعیین ضریب هدایت حرارتی جامدات

5

مبدلهای حرارتی صفحه ای و لوله ای

1

تعیین ضریب انتقال حرارت

6

جوشش

1

آشنایی با فرآیند جوشش، مشاهده مراحل مختلف آن

7

تقطیر

1

آشنایی با انواع میعان قطره‌ای و فیلمی، مقایسه ضرایب انتقال حرارت آنها