نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

 

آزمایشگاه ترمودینامیک

 

لیست وسایل آزمایشگاه ترمودینامیک

ردیف

نام دستگاه

تعداد

کاربرد

1

سیکل استرلینگ

1

بررسی روابط سیکل استرلینگ

2

برج خنک کن

1

بررسی نحوه عملکرد برج خنک کن

3

پمپ حرارتی

1

تعیین ضریب عملکرد پمپ حرارتی

4

تهویه مطبوع

1

بررسی یک سیستم تهویه مطبوع

5

نیروگاه بخار

1

بررسی عملکرد نیروگاه بخار

6

سیکل تبرید جذبی

1

مشاهده قسمت های مختلف تشکیل دهنده یک سیکل تبرید جذبی

7

دیگ مارست

1

بررسی رابطه کلاپیرون

8

اندازه گیری دما

1

بررسی رفتار و خطای دماسنج های موجود