اطلاعات تماس با دانشکده اطلاعات تماس با دانشکده

سیرجان - ابتدای جاده بافت

کد پستی: 7813733385

تلفن: 09011021783

 

فکس: 03441522100

03441522127

آدرس ایمیل:  mofidi2@gmail.com

کانال تلگرامی: اطلاع رسانی بخش مهندسی مکانیک