ریاست دانشکده

 

 

 

 

نام: محمدرضا                              

نام خانوادگی: مفیدی                                   

گروه آموزشی:دانشکده/بخش: مهندسی مکانیک                                                                         

مرتبه علمی: استادیار                                        

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری    

محور تخصصی: تریبولوژی، مکانیک جامدات                       

آدرس الکترونیکی: mofidi@sirjantech.ac.ir      

 

 

 

 

تحصیلات

 

درجه مدرک

رشته/گرایش

دانشگاه

تاریخ دریافت مدرک

کارشناسی

مکانیک/طراحی جامدات

دانشکاه تهران

31/6/1371

کارشناسی ارشد

مکانیک/طراحی کاربردی

دانشگاه تربیت مدرس تهران

1375

دکتری

مکانیک/طراحی کاربردی

داتشگاه صنعتی لولئو

1388