ریاست دانشکده

 

 

ریاست دانشکده

 

 محمدرضا مفیدی

 

ایمیل:  mofidi@sirjantech.ac.ir

 

تلفن:  41522089

 

همراه: 09011021783