ریاست دانشکده

 

 

ریاست بخش

 

 محمدرضا مفیدی

 

ایمیل:  mofidi@sirjantech.ac.ir

تلفن:  41522089