نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

کارگاه جوشکاری و ورق کاری

 

 

لیست وسایل کارگاه جوشکاری و ورق کاری

ردیف

نام

تعداد

کاربرد

1

اینورتر جوشکاری

6

جوشکاری قوس الکتریک

2

سنگ فرز مینی

2

فرز کاری

3

سنگ فرز آهنگری

1

فرز کاری

4

لوازم جوشکاری اکسی استیلن

1

جوشکاری با گاز

5

دستگاه خم کن

1

خم کاری ورق

6

دستگاه نقطه جوش

1

جوشکاری نقطا ای

7

دریل دستی

2

سوراخکاری

8

دریل ستونی

1

سوراخ کاری

9

اره آتشی

1

برشکاری

10

قیچی ورق بر رو میزی

1

برش ورق