نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

 

کارگاه ماشین ابزار

 

 

لیست وسایل کارگاه ماشین ابزار

ردیف

عنوان آزمایشگاه

عنوان دستگاه

سازنده و آدرس

1

کارگاه ماشین ابزار

دستگاه گرد تراشی (3)

مدل TN50BR

1

کارگاه ماشین ابزار

دستگاه گرد تراشی(3)

 مدل TM30

3

کارگاه ماشین ابزار

دستگاه فرز (1)

 مدل FP4M

4

کارگاه ماشین ابزار

دستگاه صفحه تراش (1)

مدل ST425C

5

کارگاه ماشین ابزار

دستگاه دریل عمودی (1)

مدل MSB20

6

کارگاه ماشین ابزار

اره لنگ مدل (1)

RS-180 

7

کارگاه ماشین ابزار

 گیره کار رومیزی (5)