پیام تبریک

پیام تبریک

ارتقای مرتبه علمی آقای دکتر محمد حسینی به مرتبه دانشیاری را به ایشان و همه اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی سیرجان تبریک می گوییم.