ریاست دانشکده

ax .mashayekhi 232x300 - ریاست دانشکدهدکتر احمد مشایخی

استادیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک

ahmad.mashayekhi@yahoo.com

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۸۹

 

 

کارشناس بخش:

الهام علیرضا زاده

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۵۲