ریاست دانشکده

teacher13 - ریاست دانشکده

دکتر محمدجواد محمودآبادی

دانشیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک

mahmoodabadi@sirjantech.ac.ir

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۸۹

 

 

کارشناس بخش:

الهام علیرضا زاده

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۵۲