لیست دروس و چارت پیشنهادی

نام دریافت فایل
سرفصل جدید دروس مهندسی انرژی (اعمال از ورودی های ۱۴۰۱)
دریافت
سرفصل جدید دروس مهندسی مکانیک (کارشناسی) (اعمال از ورودی های ۱۴۰۱)
دریافت
سرفصل جدید دروس کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی (اعمال از ورودی های ۱۴۰۲) دریافت
سرفصل جدید دروس کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی (اعمال از ورودی های ۱۴۰۲) دریافت
سرفصل جدید دروس کارشناسی ارشد مهندسی انرژی های تجدید پذیر (اعمال از  ورودی های ۱۴۰۲) دریافت
   
سرفصل دروس رشته رباتیک دریافت
سرفصل دروس رشته علوم مهندسی دریافت
سرفصل دروس کارشناسی مهندسی مکانیک – بدون گرایش (منسوخ برای ورودی های ۱۴۰۱)
دریافت
سرفصل دروس کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی (منسوخ برای ورودی های ۱۴۰۲)
دریافت
سرفصل دروس کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – انرژی های تجدیدپذیر (منسوخ برای ورودی های ۱۴۰۲)
دریافت
چارت پیشنهادی دروس مهندسی مکانیک دریافت