اعضای هیات علمی و اساتید

تصویر نام و نام خانوادگی مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی ایمیل
میثم آتش افروز میثم آتش افروز دانشیار دکتری
مهندسی مکانیک
شهید باهنر کرمان
m.atashafrooz@sirjantech.ac.ir
بهنام آخوندی بهنام آخوندی استادیار دکتری
مهندسی مکانیک - ساخت وتولید
دانشگاه تربیت مدرس تهران
B.Akhoundi@sirjantech.ac.ir
مهدی آخوندی زاده کرانی مهدی آخوندی زاده کرانی استادیار دکتری
مهندسی مکانیک
دانشگاه شهید باهنر
m.akhondizadeh@gmail.com
ملیحه افتخاری ملیحه افتخاری استادیار دکتری
مکانیک
یزد
malihe_eftekhari@yahoo.com
نسرین امینی زاده نسرین امینی زاده استادیار دکتری
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
aminizadehn@gmail.com
مجتبی بیگ زاده عباسی مجتبی بیگ زاده عباسی استادیار دکتری
مکانیک
دانشگاه صنعتی برلین/آلمان غربی
dialog2u@yahoo.de
یاسر تقی پور لاهیجانی یاسر تقی پور لاهیجانی استادیار دکتری
مهندسی مکانیک
دانشگاه شهید باهنر کرمان
ytaghipour@sirjantech.ac.ir
احسان حسن زعیم احسان حسن زعیم استادیار دکتری
مهندسی مکانیک
شهید باهنر کرمان
e.hasanzaim@gmail.com
محمد حسینی محمد حسینی دانشیار دکتری
مهندسی مکانیک
دانشگاه شیراز
hosseini@sirjantech.ac.ir
مسعود خالقی مسعود خالقی مربی کارشناسی ارشد
مهندسی هسته ای
دانشگاه شیراز
mmakh79@gmail.com
سید مسعود ستوده بحرینی سید مسعود ستوده بحرینی استادیار دکتری
مهندسی مکانیک
دانشگاه یزد
stdh@sirjantech.ac.ir
رحیم شمس الدینی رحیم شمس الدینی دانشیار دکتری
مهندسی مکانیک
یزد
shamsoddini.rahim@gmail.com
امین صفی جهانشاهی امین صفی جهانشاهی استادیار دکتری
مهندسی مکانیک
دانشگاه شهید باهنر کرمان
jahanshahi@sirjantech.ac.ir
اصلان عباسلو اصلان عباسلو استادیار دکتری
مهندسی مکانیک
شهید باهنر کرمان
aslan.abbasloo@yahoo.com
محمد جواد محمودآبادی محمد جواد محمودآبادی دانشیار دکتری
مهندسی مکانیک
دانشگاه گیلان
mahmoodabadi@sirjantech.ac.ir
وحید مدانلو وحید مدانلو استادیار دکتری
مهندسی مکانیک-ساخت وتولید
ارومیه
v.modanloo@gmail.com
احمد مشایخی احمد مشایخی استادیار دکتری
مهندسی مکانیک
صنعتی اصفهان
ahmad.mashayekhi@yahoo.com
محمدرضا مفیدی محمدرضا مفیدی استادیار دکتری
مهندسی مکانیک - دکترا
دانشگاه صنعتی لولئو - سوئد
mofidi@sirjantech.ac.ir